EMPLOY
채용정보
채용공고
채용정보일반
채용문의

문의메일 : Mail to admin
팩스 : 042-867-2802
 채용정보일반
채용정보 > 채용정보일반

상호 : (주)위너다임  사업장주소 : 대전광역시 유성구 가정로 168(가정동) KT가정(북대전)빌딩 본관2층   대표 : 강창구  사업자 : 314-81-74093
대표안내전화 : 042-867-2804   FAX :  042-867-2802   개인정보보호책임자 : (주)위너다임
Copyright ⓒ 2019 WinnerDigm Co.,Ltd.. All rights reserved. Mail to admin